Przetargi

31 sierpnia 2020 15:27 | Przetargi

Zapytanie ofertowe na owoce

Prudnik, 31.08.2020r.

Zamawiający:                                                                                                                   

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

ul. Szkolna 12

48-200 Prudnik

tel.: 77 406 79 80; fax 77 406 79 80

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                Zespół  Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Prudniku zaprasza do składania ofert: na zaopatrzenie stołówki  szkolnej znajdującej się w budynku PSP nr 3 przy ul. Szkolnej 12, przedszkolnej znajdującej się w budynku PP nr 4 przy ul. Mickiewicza 9 oraz w budynku  PP nr 1 przy ul. Mickiewicza 5  
w   owoce i warzywa I gatunku ,  zgodnie z warunkami określonymi  w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1. Zamawiający:   Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

                                ul. Szkolna 12

                                48-200 Prudnik

                                tel.: 77 406 79 80; fax 77 406 79 80

 

2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa owoców i warzyw

    dla stołówki Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2  ul. Szkolna12, 48-200 Prudnik
    według wykazu podanego w szczegółowym opisie przedmiotu  zamówienia (załącznik 1D)

    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. W przypadku nie   

    uwzględnienia  w kosztorysie przynajmniej jednej pozycji oferta podlega odrzuceniu.

 

3.Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.08.2021r.Dostawy częściowe, 

    sukcesywne, uruchamiane telefonicznie przez zamawiającego. Dostawa zamówienia owoców

    i warzyw  następować będzie wg zamówienia z dnia poprzedniego składanego
    w godz. od 8.00 do14.00. Kryterium wyboru ofert: najniższa cena

 

5. Inne istotne warunki zamówienia: Wykonawca dostarczy owoce i warzywa

    spełniające  wymogi określone przepisami z ustawy z 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności

    i żywienia oraz aktów wykonawczych do niej, własnym transportem oraz na własny koszt
    i odpowiedzialność.

 

6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik

    nr 1 D do zapytania ofertowego. Oferta winna być podpisana przez osobę   upoważnioną do   

    reprezentowania Wykonawcy i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której   należy umieścić   

    napis: "Oferta na dostawę owoców i warzyw  dla stołówek  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego        

    nr 2,  ul. Szkolna 12  48-200 Prudnik.

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług

    pocztowych na adres: Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

                                            ul. Szkolna 12,

                                            48-200 Prudnik

                                            sekretariat

              od dnia ukazania się ogłoszenia   do 11.09.2020r.   do godz. 10.00

             Odczytanie ofert odbędzie się   11.09.2020r.   o godz.10.30

Przeczytano: 194 razy. Wydrukuj|Do góry