Przetargi

31 sierpnia 2020 15:28 | Przetargi

Zapytanie ofertowe na pieczywo

Prudnik, 31.08.2020r.

Zamawiający:                                                                                                                  

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

ul. Szkolna 12

48-200 Prudnik

tel.: 77 406 79 80; fax 77 406 79 80

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                Zespół  Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Prudniku zaprasza do składania ofert :
na zaopatrzenie stołówki  szkolnej znajdującej się w budynku PSP nr 3 przy ul. Szkolnej 12, przedszkolnej znajdującej się w budynku PP nr 4 przy ul. Mickiewicza 9 oraz w budynku PP nr 1 przy ul. Mickiewicza 5
w pieczywo i wyroby piekarnicze, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1. Zamawiający:   Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

                                 ul. Szkolna 12

                                 48-200 Prudnik

                                 tel.: 77 406 79 80; fax 77 406 79 80

 

2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów piekarniczych  dla stołówki Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2  ul. Szkolna12, 48-200 Prudnik
 według wykazu podanego w szczegółowym opisie przedmiotu  zamówienia (załącznik 1A). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. W przypadku nie uwzględnienia w kosztorysie przynajmniej jednej pozycji oferta podlega odrzuceniu.

 

3.Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.08.2021r.Dostawy częściowe, 

    sukcesywne, uruchamiane telefonicznie przez zamawiającego. Dostawa zamówienia pieczywa

    i wyrobów piekarniczych  następować będzie wg zamówienia z dnia poprzedniego składanego
    w godz. od 8.00 do 14.00

 

4. Kryterium wyboru ofert: najniższa cena

 

5. Inne istotne warunki zamówienia: Wykonawca dostarczy pieczywo i wyroby piekarnicze  

    spełniające  wymogi określone przepisami z Ustawy z 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności

    i żywienia oraz aktów wykonawczych do niej, własnym transportem oraz na własny koszt
    i odpowiedzialność.

 

6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik

    nr 1 A do zapytania ofertowego. Oferta winna być podpisana przez osobę  

    upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której

    należy umieścić napis: "Oferta na dostawę pieczywa i wyrobów piekarniczych  dla stołówek  

    Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2,  ul. Szkolna 12  48-200 Prudnik.

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług

    pocztowych na adres: Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

                                            ul. Szkolna  12,    48-200 Prudnik

                                            sekretariat

        

   od dnia ukazania się ogłoszenia   do 11.09.2020r. do godz.10.00

   Odczytanie  ofert   odbędzie się  11.09.2020r. o godz. 10.30

 

Przeczytano: 225 razy. Wydrukuj|Do góry